Wydrukuj tę stronę

Nasze badania i analizy

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstów analitycznych komentujących bieżącą sytuację nie tylko w Polsce, ale także w krajach i regionach, które są przedmiotem zainteresowania badawczego naszych ekspertów.

UKRAINA 
Przygotowuje się do wyborów do władz lokalnych (25 października 2015), jednocześnie próbując przeprowadzić głęboką reformę państwa. Jak sobie z tym radzą władze? Co na to społeczeństwo? Zapraszamy do lektury:

 

POLSKA 
W 2014 r. realizowaliśmy w partnertstwie z Fundacją "Nasz Wybór" projekt badawczy pt. "Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne". 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Było to kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji imigrantów legitymujących się wyższym wykształceniem pochodzących z krajów trzecich. Szczególną uwagę poświęcono "imigrantom edukacyjnym", czyli osobom studiującym w Polsce i absolwentom polskich uczelni pochodzącym z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga skupiałą się na najliczniejszych grupach imigrantów.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj. Jest już do pobrania (PDF) publikacja podsumowująca wyniki wszystkich badań przeprowadzonych w ramach projektu. Oto ona:

Joanna Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Wyd. iSEE i Fundacja "Nasz Wybór", Warszawa 2015. s. 333, ISBN 978-83-941432-0-6. Zapraszamy do przejrzenia Spisu treści (tam można też pobrać poszczególne rozdziały Raportu).

 • Autorzy: Krzysztof Beck, Bogna Gawrońska-Nowak, Jarosław Jura, Kaja Kałużyńska, Myroslava Keryk, Joanna Konieczna-Sałamatin, Mikołaj Pawlak, Tomasz Schabek, Elżbieta Świdrowska, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Rafał Trzciński, Renata Włoch.

(PDF ok. 7 MB)

Publikujemy też relację z konferencji podsumowującej projekt (odbyła się 27 marca 2015 r. Są tam też do pobrania materiały konferencyjne – prezentacje, które zostały specjalnie na tę okazję przygotowane.

 

AFRYKA - Obraz Chin i Chińczyków oraz kształt interakcji międzykulturowych pomiędzy Chińczykami, a Afrykanami w Zambii i Angoli

Projekt, którego kierownikiem jest Jaroslaw Jura, jest realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Jest próbą odniesienia się do problematyki ekspansji (politycznej, gospodarczej, a także kulturalnej) Chińskiej Republiki Ludowej na Czarnym Lądzie. 


...


Właśnie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka (współfinansowana przez iSEE) będąca zwieńczeniem całego projektu. Nosi ona tytuł: „Events over Endeavours. Image of the Chineese in Zambia and Angola.” Współatorem ksiązki jest Jarosław Jura wraz z Kają Kałużyńską i Paulem de Carvalho.

http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2544,strona,Events_over_Endeavours,katid,44.html

Praca ma charakter ściśle empiryczny, co stanowi jej istotny wyróżnik. Bazuje na analizie obrazu Chin i Chińczyków w zambijskich i angolańskich mediach oraz w wypowiedziach internatutów (analiza kilku tysięcy artykułów i postów internetowych) oraz badaniach terenowych przeprowadzonych w Zambii i Angoli (około 120 wywiadów swobodnych).  

Głównym obiektem zainteresowań i jednocześnie czynnikiem wyróżniającym ekspansję chińską i decydującym o jej sukcesie był (zdaniem autorów) pozytywny obraz Chin i Chińczyków w Afryce. Chiny były postrzegane raczej, jako „Starszy Brat”, kraj, który z wielkim powodzeniem wyszedł z kolonialnej opresji, niż jako kolejny kolonizator. Innym czynnikiem, który prawdopodobnie wpływał na sukces Chin w Afryce jest chiński modus operandi. Wydaje się, że chiński model skupiony na kreowaniu relacji interpersonalnych, stosowany zarówno w działaniach politycznych, jak i w działalności biznesowej, ułatwia Chińczykom ekspansje na Czarnym Lądzie.

Wstępne wyniki badań wskazują, iż:

 • Chińczycy stosują specyficzny, ukształtowany jeszcze w czasach imperium, model ekspansji skupiony na pogłębianiu relacji ekonomicznych przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek nacisku ideologicznego. Model ten jest oparty na budowaniu pozytywnych relacji z elitami krajów afrykańskich i tworzeniu pozytywnego wizerunku Chin na Czarnym Lądzie. 
 • Fakt szerokiego napływu ludności chińskiej do Afryki przyniósł szereg problemów, konfliktów związanych głównie z występującymi różnicami kulturowymi, zwłaszcza w zakresie relacji pracowniczych. Spowodowało to pogorszenie się wizerunku Chin. Dotyczy to zwłaszcza tych regionów, gdzie Chińczycy zatrudniają bezpośrednio wielu lokalnych robotników – na przykład w Zambii.
 • Wydaje się, że to pogorszenie się (nawet jeśli nieznaczne) wizerunku Chin w Afryce może i powinno skłonic państwa europejskie w tym Polskę do zwiększenia aktywności polityczno gospodarczej na Czarnym Lądzie. Wydaje się to tym istotne, że w obliczu kryzysu, który dotknął Europę rozwój kontaktów ekonomicznych z coraz szybciej rozwijającymi się gospodarkami afrykańskimi może być jednym z czynników mogących znacząco poprawić sytuację gospodarczą w Europie.

Publikacje związane z projektem:

 • J. Jura, K. Kałużyńska, de Carvalho P., 2015, Events over Endavours. Image of the Chineese in Zambia and Angola. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jura J., 2014, „Na przekór Weberowi: Chiny w Afryce - czyli o racjonalności nieracjonalności” w: J. Wardęga (red.) Współczesne Chiny w kontekście międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Jura J., Kałużyńska K., 2014, „Perception of China and Chinese among users of Zambian Internet forums” w: A. Zemanek (red.) Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jura, J. & Kaluzynska, K. , 2013, Nem Confúcio, nem Kung Fu: economia e negócios como soft power chinês em África. Mulemba – Revista Angolana de Ciências Sociais, Vol. III, Nº6, pp.81-104.
 • J. Jura, K. Kałużyńska,2013, Neither Confucius, nor Kung Fu: Economy and Business as Chinese Soft Power in Africa, African East Asia Affairs. Asian Monitor Issue 1, March 2013.

 

Prezentacje konferencyjne związane z projektem:

 • 2012 - 111th meeting of American Anthropological Association, San Francisco; Jura J., Mbewe R. Trust, Conflict, and Social Class: The Diverse Relations Between Chinese and Africans
 • 2012 - Chinese in Africa/African in China. A Working Conference. August 2012 Johannesburg, South Africa -Jura J., Mbewe R., Social and Cultural Differences as a Main Source of Mistrust and Potential Conflicts. The Perception of China and Chinese in Zambia.
 • 2011 - “A century of great changes. On the 100th anniversary of the Chinese Revolution 1911-2011 Warsaw Conference; Jura J., Has “Xinhai revolution” really started process of China's international expansion patterns modernization – the case of China's engagement in Zambia?
 • 2011 - Association for Asian Studies and International Convention of Asia Scholars Joint Conference; Jura J. Kaluzynska K., Perception of China and Chinese in Angolan and Zambian Media
 • 2010 XVIII Biennial Conference of the European Association of Chinese Studies (EACS); Jura J., Chinese Expansion in Africa: Neo-colonization, a Friendly Help or an Example of Centuries Old Imperial Politics Scheme?  

 

Inne badania

Prezentujemy projekty o tematyce związanej z obszarem działalności iSEE realizowane zarówno bezpośrednio przez iSEE, jak te, w których ważną rolę odegrały osoby dziś związane z iSEE, a które realizowały różnego rodzaju badania i projekty we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

POLSKA - Prognoza zagrożeń wybranymi typami przestępczości

Projekt zakończony w październiku 2013 r., relizowany przez iSEE na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest to analiza danych urzędowych (przede wszystkim danych zbieranych przez Komendę Główną Policji dotyczących przestępstw popełnionych w latach 2008-2013. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest raport, który otrzymało Biuro Komunikacji Społecznej MSW. W raporcie przedstawione są ujęcia teoretyczne zagadnienia przestępczości oraz wskazane główne czynniki sprzyjające i ograniczające wzrost najbardziej dotkliwych rodzajów przestępczości. W szczególności analiza pokazała, że:

   • Czynniki kontroli społecznej wywierają najsilniejszy wpływ na wszystkie rodzaje przestępstw, które były poddawane analizie. Agentami kontroli społecznej są zarówno rodzina i grupa przyjaciół, jak i instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy oraz inne instytucje państwowe – jak pomoc społeczna czy organy ścigania. Tam, gdzie instytucje kontroli społecznej (zarówno formalnej, jak nieformalnej) są sprawne – przestępstw jest mniej. Tam, gdzie one słabną – należy spodziewać się wzrostu liczby przestępstw. Przy prognozowaniu przyszłych zagrożeń przestępczością należy zwracać szczególną uwagę na elementy mechanizmów kontroli społecznej, takie jak więzi społeczne (towarzyskie i rodzinne) oraz wskaźniki migracji, które pośrednio pokazują stopień rozluźnienia więzi.
   • Przestępstwa przeciwko mieniu są skutecznie ograniczane przez wciąganie obywateli we współdziałanie z instytucjami państwowymi, przy czym chodzi tu o ten rodzaj współdziałania, którym zainteresowani są sami obywatele i który odbywa się z ich inicjatywy. 
   • Dla ograniczania przestępczości ważny jest formalny komponent kontroli społecznej, związany m.in. z pracą organów ścigania. Przestępczość wiejska pokazuje, że silne więzi społeczne bywają niekiedy przeciwskuteczne w przeciwdziałaniu przestępczości w tym sensie, że wykluczają lub co najmniej ograniczają współpracę obywateli ze wspomnianymi organami. Przełamaniu tego negatywnego mechanizmu sprzyja zaufanie do instytucji państwa. 

 

Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

2010 roku Bogna Gawrońska-Nowak była (wraz z Wojciechem Bieńkowskim i Wojciechem Grabowskim) pomysłodawcą i wykonawcą projektu badawczego wyłonionego z pierwszą lokatą do realizacji na podstawie i konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Badanie pt. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrznemiało na celu analizę mechanizmów generowania i transmisji szoków pomiędzy rynkami finansowymi Czech, Polski i Węgier. Zgodnie z kryteriami konkursu zaproponowana koncepcja musiała dobrze wpisywać się w priorytetowe obszary badawcze określone przez NBP w Ramowym Programie Badań, a więc trafnie odpowiadać na realne potrzeby polityki makroekonomicznej. Zastosowano miarę EMP dla potrzeb definiowania epizodów kryzysowych, a także posłużono się modelem Qual-VECM i testem kointegracji do wyznaczenia długookresowych zależności pomiędzy kryzysem walutowym a pozostałymi kategoriami ekonomicznymi. Wykorzystano również modele GARCH.