Wydrukuj tę stronę

Opis projektu

Projekt "Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy" polegał na przeprowadzeniu kompleksowego badania społecznego dotyczącego sytuacji imigrantów legitymujących się wyższym wykształceniem pochodzących z krajów trzecich. Szczególną uwagę poświęciliśmy "imigrantom edukacyjnym", czyli osobom studiującym w Polsce i absolwentom polskich uczelni pochodzącym z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga skupia się na najliczniejszych grupach imigrantów.

Dane MNiSW pokazują, że od 2004 roku liczba studentów cudzoziemskich rośnie niemal liniowo i w okresie 2004-2011 zwiększyła się blisko trzykrotnie (patrz raport MNiSW „Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013”).

Główne cele projektu:

  • Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.
  • Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.
  • Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.

Badanie jest podzielone na analizy kontekstu i badania terenowe. Wykorzystano zróżnicowane techniki badawcze, m.in. CAWI (badanie ilościowe za pośrednictwem Internetu), wywiady pogłębione, analizy dokumentów i powszechnie dostępnych danych statystycznych (z wykorzystaniem zaawansowanych modeli ekonometrycznych dotyczących w szczególności relacji pomiędzy bezrobociem a imigracją) oraz techniki eksperymentalne.

Raport z badania można pobrać w całości lub w podziale na poszczególne rozdziały.

 


Poprzednia strona: Nasze badania i analizy
Następna strona Seminaria - dyskusje - debaty